Vakarykštė V. Solovjovo laida

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/perma... 2017-04-21 17:42:47, skaitė 2505, komentavo 1

Vakarykštė V. Solovjovo laida


Kokia dar mobilizacija! O kas tuomet šokinės?

Vakarykštė V. Solovjovo laida, ypatingai pirmoji jos dalis išvargino visus tuo, kad joje dalyvavo labai daug ukrobanderlogų, kurie šokiravo savo amerikiečiams naudingo idiotizmo demonstracija - jie parodė visą savo etinį išsigimimą, protinį absoliutų neįgalumą, nesugebėjimą argumentuotai diskutuoti, beribį polinkį į agresiją ir melą, vasališką priklausomybę nuo pono iš Vašingtono, bei kitas savybes, kurias mes matome ir Lietuvoje, konservatorių, liberalų, socdemų, valstiečių, nacistų, nacionalistų tarpe. 

Darosi suprantama, kodėl mūsų proamerikietiški "patriotai" taip artimi Ukrainos banderlogams, Volynės skerdikams, banderos galvažudžiams, Odesos, Mariuopolio, Lugansko, Donecko žudikams - bendras idėjinis Main Kampf ir J.Gebelso propagandos pagrindas vienija visų tautų niekšus. 

Tačiau laidoje apie 1:00:40-54 min. iš JAV CŽV agento Grego Vainerio lūpų nuskambėjo mūsų grupės nariams seniai žinoma, tačiau "patriotų" visaip meluojama tiesa, kad Lietuvos valdžia neturėdama jokio teisinio, LR Konstitucijoje ar kitame įstatyme nurodyto pagrindo, neturėdama jokios racionalios, nacionalinius interesus atitinkančios priežasties, neturėdama tautos įgaliojimų vykdo neteisėtą, nusikalstamą , antivalstybinę veiklą, - o būtent - gauna iš pasaulinio teroristo Nr.1 JAV, jos vasalinės teroristinės organizacijos NATO pinigus, ginklus, samdinius, visokias rusofobines atmatas iš viso pasaulio ir juos per Lietuvos teritoriją siunčia žudyti Donecko-Lugansko taikius gyventojus, vykdo ardomąją veiklą Ukrainos teritorijoje.

Tarptautinėje teisėje vienas iš pamatinių tarptautinių santykių principų yra nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas, įtvirtintas Tautų chartijoje, Helsinkio pakte, kuris skelbia, kad valstybės, siekdamos išsaugoti Žemėje taiką ir saugumą, jokiu būdų nesikiš į kitų šalių vidaus reikalus. 

Nesikišimo principo esmė trumpai yra tai, kad bet kokia užsienio valstybė suverenios šalies viduje privalo:

1) neorganizuoti, neskatinti, nefinansuoti teroristinių, ginkluotų veiksmų, nukreiptų prievarta kėsintis į kitos valstybės santvarką. Netarpininkauti ir nesikišti į kovą kitoje valstybėje.

2) susilaikyti nuo bendradarbiavimo, palaikymo, tiek tiesioginio, tiek netiesioginio, nuo bet kokių veiksmų nukreiptų prieš kitą valstybę.

3) susilaikyti nuo dalyvavimo politinėse ar etninių grupių organizacijose, apmokymų, finansavimo, apginklavimo savo teritorijoje ar kitų valstybių teritorijose, kai siekiama sprogdinti, sukelti netvarką ar nerimą kitoje valstybėje.

Visus aukščiau išvardintus draudžiamus tarptautinės teisės veiksmus JAV ir Europos Sąjungos valstybių vyriausybės Ukrainoje įvykdė laikotarpiu nuo 2013-11-21 iki 2014-02-22, įžūliai ir grubiai pažeidė Ukrainos suverenitetą, skatino ir rėmė neteisėtų Ukrainos grupuočių atėjimą į valdžią nedemokratišku būdu ir tik Rusija visą tą laiką nuosekliai ir ryžtingai laikėsi tarptautinės teisės aktuose įtvirtintų įsipareigojimų. Iš esmės nuo 2013-11-21 iki pat dabar mes matome atvirą JAV/ES/NATO šalių intervenciją, įžūlią agresiją į Ukrainą, kuri sukėlė šalyje ekonominį kolapsą, demografinę ir humanitarinę katastrofą, pilietinį karą ir šalies demontažą – visas JAV/NATO agresijos katastrofiškas pasekmes Ukrainos tautai. Tik 2014-02-22 Krymo ir Rytų Ukrainos žmonės, matydami Kijevo chuntos nusikaltimus ir jausdami neteisėtos fašistinės Ukrainos valdžios keliamą grėsmę jiems patiems, išėjo ginti savo suverenių teisių. JAV/NATO šalys ir jų kontroliuojama marionetinė Kijevo valdžia į teisėtus Rytų Ukrainos žmonių reikalavimus atsakė teroru, kitaminčių persekiojimu, kankinimu, žudymu, fašistinių bataljonų siautėjimu ir armijos baudžiamosiomis akcijomis prieš tautą, ypatingai prieš Rytų Ukrainos rusų etninę daugumą.
Vadovaujantis 1974 m. gruodžio 14 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 3314 (XXIX), kaip agresijos aktas, neatsižvelgiant į tai, ar buvo paskelbtas karas, turi būti vertinami bet kurie tokie veiksmai:

a) valstybės ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją ar kitos valstybės teritorijos užpuolimas arba bet kokia kitos valstybės teritorijos ar jos dalies karinė okupacija, kuri yra tokio įsiveržimo ar užpuolimo rezultatas, kad ir kiek laiko ji truktų, arba bet kokia kitos valstybės teritorijos ar jos dalies aneksija naudojant jėgą;
b) kitos valstybės teritorijos bombardavimas, vykdomas valstybės ginkluotųjų pajėgų, arba bet kokio ginklo panaudojimas prieš kitos valstybės teritoriją;
c) valstybės uostų ar krantų blokada, vykdoma kitos valstybės ginkluotųjų pajėgų;
d) valstybės sausumos, jūrų ar oro pajėgų arba jūrų ir oro laivyno užpuolimas, vykdomas kitos valstybės ginkluotųjų pajėgų;
e) valstybės ginkluotųjų pajėgų, kurios pagal susitarimą su kita valstybe yra tos priimančiosios valstybės teritorijoje, panaudojimas pažeidžiant tame susitarime nustatytas sąlygas arba bet koks ginkluotųjų pajėgų buvimo tos valstybės teritorijoje pratęsimas pasibaigus susitarimo galiojimui;
f) valstybės veiksmai, kuriais ji leidžia naudotis savo teritorija kitai valstybei agresijos aktui prieš trečiąją valstybę įvykdyti;
g) valstybės ar jos vardu siunčiamos ginkluotos gaujos, grupės, nereguliariosios pajėgos ar samdiniai, kurie prieš kitą valstybę vykdo tokius ginkluotos jėgos panaudojimo veiksmus, kurių sunkumas prilygsta pirmiau minėtiems veiksmams, arba esminis valstybės dalyvavimas tokiuose veiksmuose.“

Tokiu būdu, Lietuvos valdžia, neturėdama Lietuvos leidimo, tačiau Lietuvos vardu tapo Ukrainos neteisėtos valdžios-chuntos, atėjusios į valdžią JAV/ES karo nusikaltėlių gaujos organizuoto valstybinio perversmo būdu, ginkluotės, pinigų, skirtų karui su Ukrainos tauta, karo nusikaltėlių iš viso pasaulio tranzito į Ukrainą šalimi, Lietuva atvirai remia nusikalstamas Ukrainos sukarintas nacionalistines grupuotes, priima iš Ukrainos sužeistus baudžiamųjų akcijų metu karo nusikaltėlius-"kiborgus", juos gydo, siunčia ten savo ginkluotus galvažudžius iš "Geležinio avino" ir kitų bataljonų, siunčia visokius švedų fašistus ir "spalvotų" revoliucijų specialistus-Džino Šarpo mokinius, vykdo kitus veiksmus, kurie aukščiau minėta JTO Rezoliucija yra apibrėžiami kaip "agresija", sąmoningai kelia grėsmę taikai ir saugumui, destabilizuoja padėtį regione. Iš esmės, Lietuvos "elitas" kariauja nepaskelbtą, agresyvų karą prieš taikos ir stabilumo garantą regione ir Žemėje Rusijos federaciją!!!
JAV-UK-ES-NATO karo nusikaltėlių gaujai, kuri visada tarptautinėje arenoje veikė iš "melo ir klastos" pozicijų, yra įprasta vykdyti agresijas visame pasaulyje vietinių naudingų amerikiečiams idiotų rankomis - jie yra aktyvi, agresyvi, kvaila patrankų mėsa, kuri nesuvokia, kad griauna savo šalį vardan ponų iš Vašingtono verslo interesų, todėl jų negaila bet kuriuo momentu paaukoti. Taip JAV visada daro. Tačiau šiuo atveju, Lietuvos "elitas" vykdydamas agresiją prieš Rusiją, gali susilaukti teisingo atsako - pagal minėtą JTO rezoliuciją, agresijos auka, šiuo atveju Rusija, turi teisę į savigyną, tai yra turi teisę ir gali smogti prevencinį smūgį, siekdama atkurti jėgų balansą, atremti grėsmę, išsaugoti taiką ir saugumą regione, priversti vietinius išprotėjusius karo vanagus gerbti savo įsipareigojimus pagal tarptautines sutartis, kurias Lietuva yra ratifikavusi.
Lietuva, nežiūrint į visą rinkimų farso komizmą respublikoje, nėra davusi jokiai , net labiausiai proamerikietiškai vasalinei, vietinei partijai pradėti agresyvų, niekuo neišprovokuotą, beprasmišką ir žinomai pražūtingą visai tautai karą su savo gera ir patikima kaimyne vardan Vakarų šalių geopolitinių verslo interesų. Tokia Lietuvos valdžios užsienio politika yra nusikalstama, prieštarauja tautos ir valstybės interesams, kelia realią ir tiesioginę grėsmę taikai ir saugumui regione ir pasaulyje, gali turėti nepataisomas pasekmes ir taip JAV kolonizacijos išsekintai Lietuvai. Todėl toks agresyvus Lietuvos valdžios kursas į politinę konfrontaciją nedelsiant turi būti nutrauktas, o tokio kurso autoriai, užsakovai, vykdytojai stoti prieš teismą.

NO WAR! 
YANKYE, GO HOME!
STOP US/NATO WAR CRIMES OVER THE WORLD!
US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

https://youtu.be/Tr1Mg0WCEKs