Achtung! Внимание! 注意!

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://ldiena.lt... 2016-12-25 22:44:12, skaitė 2751, komentavo 0

Achtung! Внимание! 注意!

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254; TAR, 2014, Nr. 2014-18935) 46 1 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktais, 6 dalimi, Komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti, jog Lauryno Ragelskio publikacijoje "Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė" ("ldiena.lt", 2016-04-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnis, nustatantis, jog, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, ir 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs, O taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

2. Įpareigoti portalo "ldiena.lt" redakciją paskelbti šio sprendimo rezoliucinę dalį portale "ldiena.lt".

Šis sprendimas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

PIRMININKĖ Vaiva Žukienė

---
Savo ruožtu LDiena.lt redakcija nuoširdžiai dėkoja Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai už jos narių pasiaukojimą ir pastangas saugant lietuviškos žiniasklaidos tyrumą bei mergystės plėvės nepramušamumą!

Ir kaip padėkos ženklą siunčiame jiems/jums/joms/pizdoms nuoširdų muzikinį sveikinimą - apie MŪSŲ ir JŪSŲ abipusę MEILĘ :*