Siekiame pasivyti Prancūziją? 1d.

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2024-02-05 03:28:00, skaitė 1088, komentavo 12

Siekiame pasivyti Prancūziją? 1d.

Prancūzijos rinktinė, 2024 Olimpiados šeimininkė, pristatė savo uniformą. Kaip matome iš nuotraukos, tiktai du sportininkai yra baltieji. Kiek metų reikės, kad Lietuvos rinktinė būtų tokia pat spalvota? Leiskite spėti, kad labai greitai, nes valdžia labai stengiasi ir klauso Briuselio ponų. Prieš šimtą metų sukurtas planas sparčiai įgyvendinamas ES. Apie šį planą rašiau prieš kelis metus (https://lebionka.blogspot.com/2020/10/tik-faktai-es-tevas-rkudenhove-kalergi.html)

Tik faktai: ES „tėvas“ R.Kudenhove-Kalergi Europos tautų sunaikinimą planavo, šiandien Briuselis šį planą įgyvendina

Black-Achilles.jpg

Šiuolaikiška senovės graikų didvyrio Achilo interpretacija

Liūdna pripažinti, bet faktai kalba, kad ES, į kurią mes patekome nemokamo muilo, proškų, alaus ir įstatymo pažeidimų pagalba, yra aklavietė ir reiškia mirtį lietuvių tautai. Tai supratę Britai pasitraukė. ES mums suplanuotas genocidas, lietuvių pakeitimas primityviais trečiojo pasaulio gyventojais. Tai ES „tėvo“ R.Kudenhove-Kalergi planas, kurį šiandien skubiai įgyvendina Europos Parlamentas ir Europos Komisija. Briuselio vykdomo Europos tautų genocido faktams ir skirtas šis straipsnis. 

R.Kudenhove-Kalergi medaliu ir premija yra apdovanoti Angela Merkel ir Vytautas Landsbergis (1)

ES „tėvai“ neslėpė, kokiu tikslu buvo kuriama ES. Labiausiai gerbiamas iš „tėvų“ – masonas R.Kudenhove-Kalergi Europos vienijimosi pagrindus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925, 2). Knygos pagrindine idėja yra dvasinės judaizmo lyderystės europinėje civilizacijoje pagrindimas ir žydų pavertimas valdančiąją Europos elita.

Remiantis Kudenhove-Kalergi supratimu, krikščionybė yra tik judaizmo regeneracija. O.Četverikova rašo (3): „Svarbiausia Kudenhove-Kalergi buvo pagrįsti lyderystę žydų, kuriuos jis atvirai vadina „Europos vadovaujančia dvasine rase“. Visa tai kilo iš jo savotiško supratimo apie hierarchinę visuomenės struktūrą. Iš visos europiečių masės, kurią Kudenhove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskyrė dvi „kokybės žmonių“ rases, kurios tiki savo aukščiausia misija, į savo pranašumą pagal kraują, – kilmingą dvarininkiją ir žydus, sudarančius kartu būsimos europinės aristokratijos branduolį. Tačiau pagrindine šios aristokratijos grandimi vis tiktai yra žydai, kaip dėl „ypatingo savo etinio santykio su pasauliu“, taip ir dėl jų proto pranašumo – jie sudaro taip vadinamą „proto aristokratiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už žmonijos valdymą. Tai lėmė pati jų istorija.

Kudenhove-Kalergi rašo: „Ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks dėl įveikimo erdvės, laiko ir prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši senovės Egipto, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“.

Kudenhove-Kalergi mato tokią Europos ateitį: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis, ir išnyksta kaip individualybės, o jų elitos pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

O.Četverikova pažymi, kad „pagrindiniai Kudenhove-Kalergi „Praktinio idealizmo“ teiginiai, kurie stebėtinai sutapo ir atkartojo Achad-Gaamo „dvasinio sionizno“ idėjas, tarytum aiškinant jas Europos visuomenei ir priderinant europinei sąmonei. Mes nežinome, ar Kudenhove-Kalergi buvo susipažinęs su „dvasinio sionizmo“ lyderio darbais, nes mums nežinomos knygos parašymo sąlygos, tačiau faktu yra jo glaudūs ryšiai su T.G.Masariku ir jo globėju iš Volstrito Polu Varburgu ir Bernardu Baruchu“.

Kaip gi vyksta eurazijinės-afrikinės rasės „kiekybės žmonių“ selekcija ES. Pilnu tempu. O kam gi ji reikalinga? Aš manau, kad tarnai neturi būti protingesni už ponus, o į pietus nuo Sacharos gyvenantys afrikiečiai nepasižymi aukštu intelektu. Jie pasižymi mažesne smegenų mase ir tūriu, žemu IQ. Tai objektyvūs faktai. Todėl europiečius kryžminant su šiais juodaodžiais turėtų būti gaunami kvailesni „kiekybės žmonės“, labai tinkantys būti žydų-„kokybės žmonių“ tarnais. Gal čia slypi Kudenhove-Kalergi idėjos pagrindas?

Afrikos gyventojų apklausos parodė, kad baltosios Europos sunaikinimas, jeigu ES migracijos politika nesikeis, yra labai realus. Breitbart rašoma (4), kad iš Afrikos į pietus nuo Sacharos, kur gyvena 1,1 milijardo žmonių, emigruoti į Europą arba į JAV per artimiausius 5 metus nori 2/3 gyventojų. Emigruoti nori ir 42 procentai Magribo jaunimo. Iš Libijos 69 procentai jaunimo, Jemeno – 69, Irako – 65.

Sir-Lancelot-BBC.jpg
Lanselotas – vienas iš legendinių senosios Anglijos Apvaliojo stalo riterių

Baltosios Europos naikintojai skleidžia melą apie afrikiečių reikšmę Europai

Europos Parlamentas 2019 m. kovo 26 d. priėmė rezoliuciją (5) dėl pagrindinių teisių afrikiečių kilmės asmenų Europoje, kurioje europiečiams diagnozuojamas giliai įsišaknijęs rasizmas, kurie nesant jokios priežasties yra ksenofobai, laikosi prietarų. Vietoj to jie turi būti dėkingi afrikiečiams už šių pasiekimus.

Skelbiama, kad europiečiai turi ištaisyti praeities ir dabarties neteisybę, grąžinti išvežtus artefaktus ir kviesti kuo daugiau afrikiečių atvykti „saugiais ir legaliais keliais“ į Europą gyventi, o čia jie turi būti atstovaujami visose gyvenimo sferose, nuo mokyklos iki politikos. Afrikai skiriamos dienos: „Tarptautinė vergovės atminties ir transatlantinės prekybos vergais diena“, „Juodi istorijos mėnesiai“, „JTO Afrikos kilmės asmenų dešimtmetis“.

Dokumente kalbama, kad Europoje gyvena ne mažiau 15 milijonų išeivių iš Afrikos, ir yra ES valstybėms narėms adresuojamas kvietimas rengti saugius maršrutus migracijai. Šį veiksmą turi lydėti platus spektras priemonių, skirtų palengvinti juodaodžiams kolonizuoti europiečių teritorijas, palaužti pasipriešinimą kolonizacijai. Tuo tikslu išgalvotas naujas terminas „Afrofobija“, homofobijos pavyzdžiu, dar vienas viena politkorektiškumo bažnyčios nuodėmė.

Šioje EP rezoliucijoje, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, yra sakoma, žmones, perkeltus iš Afrikos, reikia vadinti afrikiečių kilmės žmonėmis, tarytum žmogaus organizmą lemtų ne jo genai, evoliucija. Siūloma alternatyva – afroeuropiečiai, analogija su afroamerikiečiais, arba juodieji europiečiai. Gefira nuomone, pastarieji du pavadinimai ypač klaidinantys, nes afroeuropiečius gali reikšti tik mulatai, o juodas europietis neegzistuoja.

Afrofobija, kaip sakoma dokumente, yra išraiška tvirtų negatyvių ir diskriminacinių stereotipų. Ir čia autoriai klysta, pažymi Gefira (6). Stereotipizcija-tai ypatinga žmogaus psichikos funkcija, kuri klasifikuoja daiktus, žmones ir patirtį, kad palengvinti navigaciją sudėtingame pasaulyje ir supaprastinti greitą sprendimų priėmimą. Stereotipizacja formuojasi iš sukauptos kolektyvinės patirties ir perduodama iš tėvų vaikams. Kaip ir ksenofobija, reiškinys, žinomas visoms gyvūnų rūšims. Nepažįstamas, svetimtautis, nekviestas svečias, visada sutinkamas su atsargumu: tai pats pagrindinis apsaugos mechanizmas.

R.D.Fuerle knygoje „Erectus Walks Amongst Us. The evolution of modern humans“ (Erectus vaikšto tarp mūsų. Šiuolaikinių žmonių evoliucija) 28 skyriuje rašo (7): „rasių skirtumai tokie dideli, kad net 3-jų mėnesių vaikas gali atskirti vieną rasę nuo kitos, o suaugę 85% atvejų gali teisingai nustatyti žmogaus rasę vien pagal jo siluetą. Autorius skaito, kad sistematikai neturi taikyti vieną įvairovės kriterijų gyvūnams, skirtingiems nuo žmogaus, ir taikyti kitą kriterijų pačiam žmogui. Genetinis atstumas (į pietus nuo Sacharos) afrikiečių ir euroazijiečių (0.2%) daugiau negu du kartus didesnis, negu tarp šiandien gyvenančių žmonių ir neandertaliečių (0.08%) taip, mažiausiai, afrikiečiai turi būti klasifikuoti kaip porūšis, Homo sapiens africana ir aurazijiečiai, kaip kitas porūšis, Homo sapiens eurasiensis. Pagaliau, genetinis atstumas tarp Homo sapiens ir Homo erectus vertinamas kaip 0,170 (vidutinė reikšmė 0,19), maždaug toks pats, kaip genetinis atstumas tarp afrikiečių bantu ir eskimų, bet genetinis atstumas tarp šiuo metu gyvenančių afrikiečių ir eurazijiečių yra 0,23 (lentelė 7-1, psl. 45). Tokiu būdu, Homo sapiens artimesnis su Homo erectus, negu eurazijiečiai su afrikiečiais į pietus nuo Sacharos. Arba erectus turi būti perklasifikuotas kaip Homo sapiens erectus, arba afrikiečiai į pietus nuo Sacharos turi būti perklasifikuoti kaip Homo africanus.

EP rezoliucija įrodo, rašoma Gefira, kad jos autoriai arba neturi jokio supratimo apie realybę, arba bijo būti apšaukti rasistais. EP rezoliucijoje europiečiai dar kaltinami ir tuo, kad jie mažesniais pažymiais vertina juodaodžių vaikus ir verčia juos mesti mokyklą anksčiau, negu jų baltieji bendraamžiai. EK nenori suvokti, kad į pietus nuo Sacharos žmonių porūšio atstovų intelektas yra sąlygotas jų skirtinga evoliucijos, trukusią 2 milijonus metų, mažesniu IQ (8).

Tačiau EP nuomone, yra mokytojo kaltė, kad nesugeba protiškai neisivysčiusio afrikiečio išmokslinti, o po to šis nepajėgia su baltaisiais bendraamžiais konkuruoti darbo rinkoje. Kad pagrįsti biologinės įvairovės realybę savo ideologiniais pramanais liberal-fašistai ir čia turi įvedę terminą, madingą ES tolerastų ratelyje – „struktūrinis rasizmas“.

EP rezoliucijos autoriai reiškia apgailestavimą, kad būsto rinkoje vyksta afrikiečių segregacija. EP žmonės, pažymi Gefira, yra akli tam, kad spalvotieji turi tendenciją būriuotis kartu.

Autorių nedomina klausimas, kodėl tai vyksta visoje planetoje? Vietoj realybės tyrimo, jie prisiima teisėjų ir inkvizitorių vaidmenį. Jų net nejaudina ar ta ksenofobija egzistuoja ten, kur juodą žmogų kai kur net nėra matę. Jis vis vien reikalauja valstybes-nares pripažinti menamą faktą.

Gefira pažymi, kad etniniai valymai yra neatskiriama žmonijos dalis. Visur. Visada. Kokios reikia arogancijos, kad galvoti, kad šiuo atveju viskas bus kitaip? Ne tiktai vadovai pasaulio ir Europos sąjungos kviečia kviesti afrikiečius į baltųjų šalis, ne tiktai jie kviečia kurti socialinės integracijos strategijas, kas reiškia, kad juodaodžiai turi būti atstovaujami profesijose, aukštose mokyklose, MIP, (jie tai vadina darbuotojų įvairove), taip ir politikoje: jie taip pat kviečia į mokyklos programas įtraukti negrų istoriją, mokyti europiečius, kokie jie turi būti dėkingi juodiesiems. Gi europiečių įtaka Afrikai turi apsiriboti teigimu, kad tai tebuvo kraujo ir ašarų dėmės.

Nepaisant to, kad tarp nusikaltėlių negrų procentas iššaukiančiai didelis, jau šiandien draudžiama tai viešinti spaudoje. Dabar kiekvienas baltasis gali būti po susidūrimo su juoduoju apšauktas rasistu.

Ypatingu idiotizmu yra juodaodžiai istorinių Europos herojų ir literatūrinių personažų rolėje. Taip negrais tapo Hamletas, seras Lanselotas, Achilas.

Paapa-Essiedu-stars-as-Hamlet-in-the-2016-RSC-production.-Photo-by-Manuel-Harlan..jpg
Istorinės V. Šekspyro dramos personažas – Danijos princas Hamletas

EK gaminanti „kokybės žmogų“ nesidomi, kas maitins kvailius iš Afrikos, ką jie veiks greta žymiai protingesnių europiečių? Yra žinoma, kad afrikiečio į pietus nuo Sacharos intelekto koeficientas(IQ) yra lygus baltojo europiečio 9-12 metų vaiko IQ? Europoje ir Šiaurės Amerikoje vidutinis baltųjų IQ yra apie 100, arabų – 80, afrikiečių į pietus nuo Sacharos – 60 (9).

Europos Komisija apkaltino ES institutus, kad jie yra per daug balti

Breitbart rašoma (10), kad EK pranešime dėl personalo įvairovės ES institutuose kaltina juos, kad jie baltųjų žmonių Europoje ne juodi! Pranešime sakoma, kad, nors etninės mažumos ES sudaro mažiausiai 10 procentų gyventojų, jų skaičius ES institutuose žymiai mažesnis. EK nori įvesti kvotas juodiesiems.

Globalistai, nesiskaitydami su moksliniais faktais, ir toliau bando meluoti pasaulio visuomenei, neva, visi žmonės, europiečiai irgi, yra kilę iš Afrikos. Todėl ir negrų vežimą iš Afrikos į Europą, kurį prieš europiečių valią vykdo globalistai, jie melagingai bando pavaizduoti, kaip kažkokį natūralų mūsų „giminių“ atsikraustymą į mūsų namus. „Jokių duomenų dėl „išėjimo iš Afrikos“ nėra, išskyrus fantaziją“, - teigia Anatolijus Kliosovas – chemijos mokslų daktaras, Harvardo (JAV) universiteto profesorius nuo 1989 metų (11).

Kaip parodė kaimynės Suomijos pavyzdys, pateiktas Lenkijos valdančiosios partijos pirmininko Jaroslavo Kačinskio, juodaodžių gausėja nepaprastai greitai: „Suomija priėmė 100 migrantų iš Afrikos, o šiandien jų jau 180000.“ (9)

Jis pasakė: „Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą agresijos bangą iš migrantų pusės — nors ir moterų atžvilgiu — teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems — nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.“ Jis pažymėjo: „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą“

Europiečiai, priėmę į savo šalis šituos „pabėgėlius“- užkariautojus dabar jau savo namuose padaryti ir „nacistais“, ir „rasistais“. Kačinskis 2017 metais buvo teisus. Šiandien EK visus europiečius jau vadina rasistais.

Prieita iki tokio absurdo, kad „rasistu“ paskelbtas vienas iš didžiausių mokslininkų žmonijos istorijoje, DNR dvigubos spiralės atradėjas ir Nobelio premijos laureatas Džeimsas Vatsonas (12).

Prancūzijos negrizacija yra slepiama nuo piliečių (13). Todėl nėra tiksliai žinoma, koks Prancūzijoje yra imigrantų ir etninių prancūzų santykis. 2015 metais Prancūzijoje 40 procentų naujagimių buvo jau ne baltosios rasės ir jų skaičius nuolatos auga. Von Falko Baumgartner pamėgino įvertinti Prancūzijos gyventojų populiacijos negrizacijos laipsnį pasitelkdamas medicinos duomenis. Yra žinoma, kad juodaodžiai afrikiečiai serga pjautuvine anemija (siklemija). Prancūzijoje nuo 2000 metų vykdomi sisteminiai pjautuvinės anemijos tyrimai šaltiniu, leidžiančiu kiekybiškai įvertinti ne baltųjų gyventojų populiacijos augimą Prancūzijoje. Siklemija – yra šiandien labiausiai paplitusi paveldima liga Prancūzijoje. Ji išplito visų pirma dėl negroidinės rasės žmonių imigracijos. 2000 metais 19 procentų visų naujagimių turėjo siklemiją, 28,45% (2007), 31,5% (2010), 34,44% (2012), 35,7 % (2013), 37,2 % (2014), 38,85 % (2015). Absoliučiais skaičiais 20015 metais iš 761.841 naujagimių 295.951 turėjo siklemiją. Medicinos tyrimai parodė ir ligos geografinį paplitimą. 2015 metai 73,4 procentai visų naujagimių su siklemija gimė Didžiajame Paryžiuje. Kas gali paprieštarauti šiam prancūzų genocido faktui?

Genocido apibrėžimas. Pagal Tarptautinį baudžiamąjį teismą genocidas – baudžiamoji veika, padaryta siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei (TBTS 6 straipsnis).

Pagal Ženevos konvenciją genocidas – planuoti veiksmai, skirti tam tikros tautos arba gyventojų grupės sunaikinimui įgyvendinti, naikinant kultūrą, finansinę ir politinę bazę, sveikatos apsaugą ir t. t., siekiant, kad ta grupė žmonių ilgainiui išnyktų.

Pagal SNO 1990 metų rezoliuciją dėl Irako, kuris užpuolė Kiuveitą, šis užpuolimas buvo įvardintas kaip bandymas sunaikinti Kiuveito tautą kitų tautų gyventojų migracijos į šią šalį būdu. Vokietija, kaip ir kitos ES valstybės, pritarė šiai rezoliucijai.

Rezoliucijoje kalbama: SNO saugumo taryba smerkia Irako bandymą pakeisti suverenios Kiuveito valstybės demografinę situaciją ir gyventojų sudėtį.

ES politikai, kurie per prievartą įvedinėja multikultūralizmą ir naikina vokiečių, prancūzų ir kitas Europos senąsias tautas, pasmerkė Kinijos vykdomą Tibeto tautos etnokultūrinį naikinimą.

Bundestagas savo nutarimu 13/4445 nuo 23.4.1996 pasmerkė Kinijos Veiklą Tibete. Vokietija tada pareikalavo nutraukti šią Kinijos vykdomą politiką ir kiniečių perkėlimą į Tibetą. O kodėl vežami azijatai ir afrikiečiai, kurie tiesiog mūsų akyse keičia Europos etnokultūrą?

Kodėl šie SNO standartai galioja Kiuveitui ir Tibetui, bet negalioja mažytei Lietuvai ar Estijai, Suomijai?

Miscegenation.jpg

Europos tautų genocido programa tapo vieša (14)

Analytinis portalas Gefira pažymi, kad Europa patirs didelę tautų perkraustymo programą, įspėjimai apie kurią skambėjo prieš daug metų, po to kai pasirodė Ričardo Kudenhove-Kalergi knyga „Praktinis idealizmas“, kurioje buvo kalbama apie baltųjų europiečių pavertimą maišytos rasės europiečio kūrimą. Ir štai 2020 metų rugsėjo 23 dieną paskelbė savo rekomendaciją apie teisinius kelius tautų perkraustymo, melagingai vadinamo humanitariniu priėmimu.

Šios akcijos tikslas – perkelti milžiniškus skaičius Trečiojo pasaulio gyventojų į Europą. Cituojamame dokumente valstybės-narės kviečiamos:

Nurodytame dokumente valstybės-narės raginamos:

[1] dalyvauti ir skatinti tarptautinį perkėlimą, Sąjungai siūlyti teisinius kelius ir saugius kanalus;

[2] pateikti metinius įsipareigojimus dėl perkėlimo (t. y. žmonių, kuriuos galima priimti, skaičių);

[3] skatinti ir mobilizuoti šiam tikslui daugiau subjektų, įskaitant privačius rėmėjus, privačių asmenų grupes ar ne pelno organizacijas;

[4] kurti svetingas ir inkliuzyvines visuomenes;

[5] sukurkite specialias ir veiksmingas perkeltų asmenų integracijos ir socialines programas;

[6] skatinti šeimos susijungimą (t. y. automatiškai padidinti dešimčia kartų perkeltų žmonių skaičių), o taip pat

[7] užtikrina perkėlimo operacijų tęstinumą ir atnaujintą augimą, padidina priėmimo vietų skaičių ir garantuoja greitą atvykimą.

Dokumente atvirai informuojama apie tai, kad nuo 2015 iki 2018 metų kiekvienais metais atėjūnų perkėlimų skaičius patrigubėjo, o ES dalis globaliame perkėlime išaugo nuo 9% (2016 metais) iki 41% (2018 metais).

Valstybės-narės, priimančios atėjūnus „iš prioritetinių regionų“ skatinamos 10000 eurų premija, jei iš pažeidžiamų grupių – 6000 eurų. Vieno tokio juodojo aukso išlaikymas Lietuvai kainuoja 1000 eurų per mėnesį (Seimo nario R.Dagio duomenys).

Gefira nurodo, kad gyvenant pakankamai ilgai, Europa jūsų gyvenimo pabaigoje nebus panaši į jūsų jaunystės Europą. Šiuo metu vyksta didysis rasių maišymo eksperimentas. Per visą žmonijos istoriją nevyko nieko panašaus. Epinio masto suprojektavo ir apmokėjo pasaulio valdytojai. Vyksta suplanuotas rasių maišymo eksperimentas ir Europos tautų sunaikinimas.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.317.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2020:317:TOC

Pope-Francis-hugs-child-at-General-Audience-640x480.jpeg

Atskirą žodi noriu tarti apie Kristaus Bažnyčios naikintojo Popiežiaus Pranciškaus rolę baltosios rasės žmonių genocide

Ko tik nedarė žydų kilmės popiežius iš Argentinos Bergoglio, žmonių vadinamas „musulmonų popiežiumi“, kaip nesityčiojo iš Kristaus bažnyčios. Jis bučiavo ir plovė negrams rankas ir kojas, prieš juos klaupėsi, juos lygino su Kristumi, reikalavo vežti jų į Europą kuo daugiau, o buvusį vidaus reikalų ministrą Matteo Salvini, metams sustabdžiusį šią invaziją iš Afrikos į šalį, prilygino su velniu 1516,  17). Net Vatikane paskelbus karantiną, visą tautą gąsdinant šia melaginga „pandemija“, juodaodžių bučiavimo ir garbinimo orgijų Vatikane Bergoglio nenutraukė (žiūr. nuotrauką ir straipsnį Breitbart (18). Vatikane šiuo metu yra privaloma lauke dėvėti kaukes!

Nuorodos:

(1). http://lebionka.blogspot.com/2019/09/imigrantai-toliau-vezami-i-europa-nes.html

(2). https://archive.org/details/Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus/mode/2up

(3). http://lebionka.blogspot.com/2020/07/rnkudenhove-kalergi-kaip-vieningos_11.html

      https://manolietuva.com/?p=3164

(4).https://www.breitbart.com/europe/2020/10/09/nearly-half-young-people-north-africa-middle-east-want-migrate/

(5). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_EN.html

(6).https://gefira.org/en/2020/10/02/europe-developed-thanks-to-the-vast-contribution-of-africa-didnt-you-know/

(7.)http://lebionka.blogspot.com/2020/10/homo-africanus-erectus-vaiksto-tarp-musu.html

     https://manolietuva.com/?p=4004

(8.)https://www.unz.com/wp-content/uploads/2020/10/ErectusWalksAmongstUs-Unz.pdf

(9.)http://lebionka.blogspot.com/2018/08/del-protiskai-atsilikusiu-zmoniu.html

(10.)https://www.breitbart.com/europe/2020/10/03/european-union-institutions-accused-being-too-white/

(11.)http://lebionka.blogspot.com/2017/06/harvardo-universiteto-profesorius.html

(12.)http://lebionka.blogspot.com/2019/01/susidorojimas-su-dnr-strukturos.html

(13.)http://lebionka.blogspot.com/2017/05/prancuzu-tautos-negrizacija-ir-baltuju.html

(14.)https://gefira.org/en/2020/10/07/the-masks-are-off-europe-is-to-undergo-a-big-resettlement-programme/#more-41040

(15.)http://lebionka.blogspot.com/2018/07/pi-news-popiezius-bergoglio-visiskas.html

(16.)http://lebionka.blogspot.com/2018/07/popieziu-prancisku-matomai-apeme.html

(17.)http://lebionka.blogspot.com/2018/09/popiezius-pranciskus-migrantus-kviecia.html

(18.)https://www.breitbart.com/health/2020/10/09/maskless-pope-francis-sends-mixed-messages-to-faithful/

(bus tęsinys)