Kuo sergi – Lietuva, kaip tave išgydyti?

Autorius: Stasys Paulauskas Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/kuo-se... 2017-08-02 20:15:01, skaitė 859, komentavo 0

Kuo sergi – Lietuva, kaip tave išgydyti?

screen-shot-2017-07-31-at-22-34-35.png

Sparčiai krentanti kūno masė, kylanti temperatūra ir kraujo spaudimas, prastėjantys visi gyvybiniai rodikliai, pilnos išgąsčio akys bei visiškas negebėjimas išgyventi be globėjų paramos, rodo progresuojantį labai rimtą susirgimą. Šundaktarių pilni patvoriai – kiekvienas siūlo savo kompresus. Prie irstančio kūno – aibės parazitų, puntančių iš Lietuvos nelaimės. Tačiau Lietuva dar gyva. Ne veltui žmonės išrinko į valdžią gydytojus, kad nustatyti ligą ir imtis ją gydyti. Panagrinėkime ir paskirkime gydymą.

Lieknėjame spartėjančiai

Lieknėjimas kaip atsisakymas nereikalingo svorio, yra sveikas dalykas. Tačiau Lietuvą ištiko chroniška socialinė anoreksija – tauta nyksta akyse, o noro taisyti padėtį nėra. Jeigu pagal statistiką 2016 metais šalį kasdieną palikdavo vidutiniškai po 125 asmenis, tai 2017 pirmą pusmetį tai darė 176 tautiečiai. Spartėjantis tautos nykimas nuneigia tiesinės tendencijos pagrindu sudarytą pranašystę, kad 2050 metais Lietuvoje gyvens pora milijonų žmonių. Nykstančio sulig eksponentine kreive negydomo organizmo laukia agonija, kuri suardys tautos kūną jau artimuoju laikotarpiu. Skaičiuojantys piliečiai su baime žvelgia į metus, kada ženkliai sumažės ar bus visiškai panaikinta ES finansinė parama. Iš išdidžios tautos liks vien tautinė liemenė. Prie altoriaus persižegnoję galime pasiguosti – Dievulis žino, ką daro. Tačiau pastarasis dar viltį, norą gyventi ir to įrankį – protą davė.

Pažeistas tautos imunitetas

Šiuolaikinių žmonių (homo sapiens sapiens) bendruomenės kaip ir atskiri gyvi organizmai turi imunitetą nuo nuosavų negalavimų. Autokratinės savivaldos bendruomenės išsprendžia susikaupusias problemas sukilimų bei revoliucijų būdu pakeisdamos vienus diktatorius kitais. Demokratija – tai dažniausiai šalies Konstitucijoje įtvirtinta savitvarka, kurioje užtikrinamas nuolatinis tobulėjimas, neleidžiantis susikaupti negerovėms. Toks ilgiausiai beveik pustrečio šimtmečio gyvuojančios demokratinės savitvarkos pavyzdys gali būti JAV. Nenusisekę demokratijos pavyzdžiai gerai žinomi: Senovės Romos imperija, Tarybų Sąjunga ir Socialistinių valstybių sandrauga (Varšuvos pakto šalys). Dar neseniai plačiai šlovinta Komunistų partijos diktatūra buvo paskelbta nusikalstama ir ši organizacija buvo uždrausta Lietuvoje. Europos demokratizavimo judėjimas DiEM25 išsikėlė šūkį „Jeigu Europos sąjunga nebus demokratizuota, jos nebeliks“. Jeigu neveikia demokratinė savitvarka – leidžiama negerovėms susikaupti, tokios bendruomenės ir subyra.

Jau nustatyta, kada ir kas pažeidė Lietuvos Respublikos demokratijos imunitetą, kas įgalino susikaupti problemoms. 1992 metais priimtoje Konstitucijoje Lietuvoje įtvirtinta demokratinė savivalda, eliminuojanti autokratinės diktatūros galimybę. Jos rengėjai siekė užtikrinti, kad joks asmuo negalėtų iškilti virš tautos ir diktuoti jai savo valią. Deja, tais pačiai metais demokratijos imunitetas buvo sugriautas, įteisinus nedemokratiškus partinių sąrašų rinkimus į savitvarkos organus. Į tautos organizmą buvo įsodintas Trojos arklys – partijų valdžia, kurios pasekmėje nevykėliai partiniai vadukai labai sėkmingai naikina lietuvių tautą jau 25 metus.

Šnypščiantis katilas

Nekonstitucinė partijų valdžia grąžino Lietuvą į praeitį – į autokratinės diktatūros laikus, kad nusižengiant pagrindiniam šalies įstatymui po kiekvienų Seimo rinkimų tauta įsigyja sau diktatorių. Partiniai vadukai viešpatauja nustatytą laiką. Tačiau iš esmės jie niekuo nesiskiria nuo ilgamečių diktatorių – jie diktuoja savo valią tautai. Ekstremaliomis, karo ir bado sąlygomis diktatorius yra vienintelė tautos viltis, ypač jeigu jis žino kur reikia vesti tautą. Partiniai vadukai gi patenka į valdžią ne pagal geriausius strateginius gebėjimus, bet primityvios demagogijos pagalba, pažadėdami balsuotojams skalsesnį riestainį. Gyvenimas rodo, kad partiniu diktatoriumi galima tapti įsisavinus rinkimų technologiją, o atėjus į valdžią apskritai neturėti supratimo, kaip veikia demokratinė savitvarka.

Jeigu neveikia demokratijos imunitetas, tada susikaupus problemoms turi veikti autokratinė savireguliacija – revoliucija. Iš tiesų, jau septyniolika metų Lietuva primena šnypščiantį katilą, kuris turėjo sprogti iš vidaus jau 2007 metais. 2009 metų sausio 16 dieną jaunimas išbandė Seimo langų tvirtumą, deja buvo pavaišintas guminėmis kulkomis. Tada katile buvo pridaryta daugybė skylių, per kurias sėkmingai nuleidžiamas garas – emigracija, politinė demagogija, beprasmiai „fotografijų“ rinkimai, politologinių politrukų melas, puntanti iš tautos nelaimių liaudyje taikliai įvardinta komercinė „purvasklaida“, interneto komentarai ir puota maro metu pavadinimu „LRT“. Kaip jau buvo žmonių istorijoje daug kartų, vėl visu opumu iškilo TIESOS problema –purvasklaida meluoja ir slepia tikrąją negaluojančios bendruomenės būklę. Kadangi jai sakyti tiesą yra nepelninga. Nepripažindamas, kad sergi – nesigydysi ir vargu ar pasveiksi.

Griūnanti Gedimino pilis

Pagal autokratijos tradicijas diktatorius prilyginamas šalies galvai, sakoma – valstybės galva. Suprask – diktatorius galvoją už tautą, kuria strategijas šalies gerovės link ir jas įgyvendina. Deja, tokios galvos, kuri rūpintųsi Lietuvos gerove ir kuri dar turėtų tam reikalui pakankamai smegenų išėjus šviesios atminties prezidentui Algirdui Brazauskui, nėra. Likę liliputai užsiima kas kuo – vaikų linksminimu, Kalėdinėmis dovanomis, medžių saugojimu, negeriančių blaivinimu ir kt., tik ne tautos gerovės reikalais. Nežinau kuria kalba, bet prisikėlęs ir neradęs savo supilto kalno kunigaikštis Gediminas deramai įvertintų sostinės liliputų liturgiją. Lietuvos širdis – sostinė Vilnius, kaip taikliai pastebėjo vienas komentatorius, nusileido gerokai žemiau juosmens ir punta tautos naikinimo sąskaita.

Tauta laukia pranašo

Sugriovus tautos imunitetą ir puikiai nuleidžiant garus, išgelbėti galėtų tik pranašas. Pranašas – tai sugebantis pralenkti laiką žmogus ir pranešantis apie ateinančią ateitį. Žinome daugybę garsių pranašų – Mikalda, Nostradamus, Mesingas, Lulašvili, Palmyra, Bzežinskis, Sorošas ir kt., kurių pranašysčių turinio deja nesiseka panaudoti žmonių gerovei. Turime samdomų purvasklaidos ruporų – Nausėdos, Dargiai, Valatkos, neskaitant neegzistuojančio politologijos mokslo politrukų gvardijos, nieko nesiūlančių, o tik nupliurpiančių bet kurią problemą ar racionalią mintį.

Ne dievai puodus lipdo. Įsiklausykite ir įsižiūrėkite – teisingi pranašai gyvena tarp mūsų. Juos galima atskirti pagal naudojamą kalbą, žodžius, meilę žmonėms ir nesavanaudiškumą. Jų kalba yra konstruktyvi - jie remiasi pamatuotais dalykais. Žodžiai – paprasti, suprantami kiekvienam, bet turintys gilią mintį, kurią pranašas gali smulkiai pagrįsti kitais žodžiais ir skaičiais įvairiose gyvenimo srityse. Jų mąstymas – visaapimantis, o patarimai praktiški. Jie myli kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo rasės, tautybės ar kitokių skirtingumų. Jie yra aukščiau politikos. Jie nesiekia valdžios ar kurių nors postų. Savo gerovę jie sieja su pažanga ir už pažangą kovoja. Ieškokime teisingų pranašų - išgirs, kad jų reikia ir būtinai atsiras.

Jeigu būčiau pranašu, patarčiau Lietuvai:

  1. Paskelbkite visuotinę Tautos pažangos strategiją ir įtvirtinkite stiprų NE visokioms atgyvenoms ir senienoms savivaldoje, energetikoje, švietime, kultūroje ir kt. Lietuva – ne nevykėlių, bet nugalėtojų šalis! Pažangūs pokyčiai privalo tapti kiekvieno lietuvio reikalu ir gyvenimo taisykle.

  2. Grąžinkite demokratijos imunitetą – nedelsiant panaikinkite nekonstitucinius rinkimus pagal partijų sąrašus. Uždrauskite bet kurių partijų ar vadukų liaupsinimą. Partijos privalo vesti į pažangą, o ne siekti gerovės sau ir savo oligarchams.

  3. Įsteikite Nacionalinę proto tarnybą – skirtą užtikrinti valstybės imuniteto veikimą ir apsaugą nuo gausybės įmantrių sąmoningų kenkėjų.

  4. Įveskite demokratinę savivaldą kiekvienoje organizacijoje ir kiekviename lygmenyje nuo namo/gyvenvietės bendrijos iki regionų ir valstybės, įsteikite Naujadaros bei Administracijos tarnybas, pavaldžias savivaldos organui – tarybai. Atsisakykite autokratinės mero pareigybės.

  5. Sugrąžinkite kiekvienam asmeniui orumą - panaikinkite Darbo kodeksą, naudokitės Civilinio kodekso lygių sutarčių teise. Įveskite Universalų bazinį dividendą kiekvienam tautiečiui, kad jam negrėstų skurdas ir kad jis nestabdytų pažangos.

  6. „Sajūdžio“ dvasia paskelbkite samdomą darbą socialistine atgyvena. Viešosioms funkcijos vykdyti samdykite SVV įmones viešųjų konkursų būdu. Kiekvienas asmuo gali ir privalo veikti kaip savarankiškas verslininkas, tam sukurta palanki teisinė bazė.

  7. Įveskite visuotinį viešojo sektoriaus darbuotojų skyrimą viešų kvalifikacinių konkursų būdu.

  8. Atsisakykite socialistinio – valstybės išlaikomo mokslo, švietimo, verslo ir kt.

  9. Grąžinkite nacionalinę žiniasklaidą, kurioje viešinamos labiausiai į tautos pažangą orientuotos žinios ir nuomonės.

  10. Įveikite savyje vergą. Dievas sutvėrė kiekvieną būti laisvu ir atsakingu. Čia Jums padės saviugdos įrankis iGenijus – pasistengęs galėsite juo tapti. Juk gali paaiškėti, kad ir Jūs esate pranašas? Pasiūlykite savo receptą.